Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Huisvesting

 

Leegstandsregister en -heffing

Leegstandsregister

Sedert 1 januari 2010 zijn, overeenkomstig de bepalingen van het grond- en pandendecreet, alle gemeenten verplicht om een leegstandsregister bij te houden.
Van zodra een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond, wordt de woning op de inventaris van leegstaande woningen geplaatst. Dit gebeurt volgens hiernavolgende procedure :

  • vaststellen van de leegstand door de bevoegde ambtenaar
  • de eigenaar van de woning wordt per aangetekende zending in kennis gesteld dat de woning op het leegstandsregister zal worden geplaatst
  • de eigenaar heeft 30 dagen de tijd om de vaststellingen te betwisten door het indienen van een bezwaarschrift. Bij niet-betwisting wordt de woning op het leegstandsregister geplaatst. In geval een bezwaarschrift wordt ingediend, wordt deze onderzocht. Dit kan leiden tot opname (bij niet aanvaarding bezwaarschrift) of niet-opname (bij aanvaarding bezwaarschrift) in het leegstandsregister. De eigenaar wordt van de beslissing op de hoogte gebracht.
  • een woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister wanneer de leegstand ophoudt te bestaan.
     

Heffing op leegstaande woningen

Woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister, komen in aanmerking voor een gemeentelijke heffing.

De gemeentelijke heffing is verschuldigd van zodra de woning gedurende twee opeenvolgende jaren in het leegstandsregister blijft staan (dus na drie jaar leegstand).
In bepaalde gevallen kan een vrijstelling van heffing worden verkregen, namelijk bij overdracht op een nieuwe eigenaar (twee jaar), bij verbouwingswerken (drie jaar), bij onteigening (permanent), bij een gerechtelijke procedure (permanent), bij verzegeling (permanent), vernieling door ramp (permanent). Er kunnen geen vrijstellingen worden toegekend omwille van onverdeeldheid van de woning.

U kan de betreffende reglementen nalezen via het e-loket.
 

Aanvraag conformiteitsattest

Eigenaars van huurwoningen kunnen een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest vormt het bewijs dat de woning in regel is met de bepalingen van de Vlaamse Wooncode.
Een conformiteitsattest voor een huurwoning kan hier worden aangevraagd.

 

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van woningen

Elke belanghebbende (huurder, gemeente, OCMW, ...) kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar laten verklaren. 
Een aanvraag kan via eenvoudige brief worden verstuurd naar de burgemeester of afgegeven worden op het gemeentehuis.

Er wordt nagekeken of het verzoek motieven bevat en of het wel gegrond is.
Als het verzoek niet gegrond is, wijst de burgemeester het verzoek onmiddellijk af, zonder de gewestelijke ambtenaar om advies te vragen.
Als het verzoek gegrond is, wordt de procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren opgestart.  Er wordt een plaatsbezoek gebracht door de gewestelijke ambtenaar (Wonen-Vlaanderen) in aanwezigheid van de gemeentelijke ambtenaar.  De gewestelijke ambtenaar stelt een verslag op van het technisch onderzoek van de woning. Dit technisch verslag wordt opgestuurd naar de eigenaar(s) en huurder(s) van de woning.

Vervolgens nodigt de burgemeester de eigenaar(s) en huurder(s) uit op een hoorzitting waarop iedereen zijn/haar versie van de feiten kan komen toelichten.
Uiteindelijk neemt de burgemeester een beslissing over de ongeschiktheid / onbewoonbaarheid van de woning.
Een woning wordt ongeschikt verklaard wanneer de gebreken aan de woning beperkt zijn. Dit blijkt uit het verslag van de gewestelijke ambtenaar. Wanneer de gebreken te groot of te talrijk zijn, zal dit leiden tot een onbewoonbaarheidsverklaring.

 

Gemeentelijke premies

Voor volgende zaken betreffende huisvesting verleent het gemeentebestuur een premie :

  • klein comfort (plaatsen van een eerste WC of badkamer in een woning)
  • saneren van de woning (dakwerkzaamheden, vernieuwen buitenschrijnwerk, werken aan de gevels, bestrijden van vochtproblemen, vervangen sanitaire toestellen, vernieuwen elektriciteit, plaatsen eerste of vervangen bestaande verwarmingsinstallatie door hoogrendementsinstallatie)