Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Omgeving

De dienst omgeving is de overkoepelende dienst voor ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting, openbare werken, technische dienst en groendienst.
Op deze dienst kan u terecht voor :

Ruimtelijke Ordening :

 • Indienen aanvragen stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en stedenbouwkundige attesten
 • Verstrekken van notariële inlichtingen en andere stedenbouwkundige inlichtingen
 • Vragen met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, allerlei bestemmingsplannen (gewestplan, BPA) en gemeentelijke verordeningen
 • Secretariaat van de gecoro
 • Ruilverkaveling
 • Raadplegen van het kadaster
 • Inlichtingen over nutsbedrijven

Milieu :

 • Indienen van milieuvergunningsaanvragen
 • Indienen van meldingen (klasse 3)
 • Gemeentelijke premies plaatsen regenwaterput, afkoppeling hemelwater en kleinschalige individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • Meldpunt milieuklachten
 • Vragen met betrekking tot afvalinzameling en containerpark
 • Secretariaat van de milieuraad

Mobiliteit

 • Mobiliteitsplan
 • Raadplegen atlas der buurtwegen
 • Snelheidsremmende maatregelen
 • Aanvragen (tijdelijke) bewegwijzering

Huisvesting:

 • Leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbare gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen
 • Aanvraag conformiteitsattesten huurwoningen
 • Aanvragen gemeentelijke premies aanpassings- en/of verbouwingswerken
 • Toekenning huisnummers

Openbare werken, technische- en groendienst:

 • Schade aan wegen, voetpaden en andere delen van het openbaar domein
 • Opvolgen van openbare werken (dorpskernvernieuwing, rioleringswerken en herstel landbouwwegen)
 • Melding van gladheid op de gemeentelijke wegen
 • Melden van wateroverlastproblemen
 • Onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
 • Medewerking feestelijkheden
 • Aanvragen voor gebruik van gemeentelijk materiaal
 • Onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen en ander openbaar groen
 • Maaien van de wegbermen
 • Melding muskusratten
 • Melding vossenschade