Gemeentebestuur

De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester en de diverse gemeentediensten vormen samen het gemeentebestuur.

Samen staan zij in voor een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.  Het gemeentebestuur betrekt de inwoners zoveel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur.
(overeenkomstig artikel 3 van het gemeentedecreet)