Grachten en waterlopen

Waterlopen worden ingedeeld in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Onbevaarbare waterlopen zijn de rivieren en beken welke door de regering niet bij de bevaarbare waterlopen gerangschikt zijn, stroomafwaarts van het punt waarop hun waterbekken tenminste 100 hectare bedraagt. Dit punt wordt de oorsprong van de waterloop genoemd. Het waterbekken is de oppervlakte van het geheel van de gronden waarvan de waterafvoer door de waterloop wordt verzekerd stroomopwaarts van een bepaald punt.

De onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën.

 • Een onbevaarbare waterloop krijgt de categorie 1 voor het gedeelte van de waterloop met een waterbekken van tenminste 5000 hectare.
 • Een onbevaarbare waterloop krijgt de categorie 2 wanneer de waterloop (of gedeelte) niet in categorie 1 of categorie 3 is ingedeeld.
 • Een onbevaarbare waterloop krijgt de categorie 3 voor het gedeelte van de waterloop zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar de oorsprong zich bevindt of tot zij uitmonden hetzij in bevaarbare waterlopen, hetzij in onbevaarbare waterlopen van eerste of tweede categorie. Eveneens tot de derde categorie behoren de waterlopen waarvan het waterbekken geen 100 hectare bedraagt en waarvan het debiet abnormaal verzwaard wordt of waarvan het water verontreinigd is.

De kaart van de waterlopen kunt u hier vinden.

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor de waterlopen van 1ste categorie. Er is slechts één waterloop van eerste categorie op grondgebied van de gemeente, namelijk de Poperingevaart.

De provincie is bevoegd voor de waterlopen van 2de categorie. De waterlopen van tweede categorie op grondgebied van de gemeente zijn Bampoelbeek, Wijdouwbeek, Leerzevaart, Vinkemse beek, Gatebeek, Groenebeek, Iepkenbeek, Zwijnbeek, Haringse beek en Heidebeek.

De gemeente is bevoegd voor de waterlopen van derde categorie. De gemeente heeft het onderhoud overgedragen aan de Polderbesturen, werkzaam op het grondgebied, zijnde de Polder Noordwatering Veurne en het bestuur van de Zuidijzerpolder. De waterlopen van derde categorie op grondgebied van de gemeente zijn Klarewalbeek, Scheibeek, Houtgracht, Voutebeek, Grote Ijzerbeek, Kleine Ijzerbeek, Neerloopbeek, Westsluisbeek, Boeltjesbeek, Schardauwbeek, Kallebeek, Pesersbeek en Oostsluisbeek.

Ten slotte zijn er nog de grachten. Afhankelijk van de ligging wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten grachten. Enerzijds zijn er de grachten gelegen langsheen een openbare weg, de straatgrachten. Anderzijds zijn er de grachten gelegen tussen private percelen, zijnde de private grachten.

De gemeente is bevoegd voor het onderhoud van de straatgrachten.  In tegenstelling met de private grachten behoort de volledige gracht tot het openbaar domein.

De aangelanden zijn bevoegd voor het onderhoud van de private grachten. De eigendomsgrens ligt telkens in het midden van de gracht.

 

Uitvoeren van (technische) werken aan waterlopen en grachten

Voor het uitvoeren van (technische) werken aan waterlopen en grachten (overwelvingen, wijzigen van tracé, oeververstevigingen, …) is steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist. Deze vergunning dient aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Het provinciebestuur heeft een verordening opgemaakt met betrekking tot het overwelven van straatgrachten. De inhoud van de verordening kunt u hier nalezen.

Een vergunning kan nog slechts worden verleend wanneer voldaan wordt aan volgende voorwaarden :

 • de overwelving heeft enkel als doel "het toegang verlenen" tot een perceel
 • er mag slechts één overwelving per kadastraal perceel zijn
 • de lengte van de overwelving mag maximaal 5 meter bedragen. Een afwijking tot 7,5 meter is mogelijk, mits :
  • voor werken van algemeen belang
  • omwille van redenen van gezondheid of veiligheid voor de bewoners van de woning waarvoor de overwelving wordt aangevraagd
  • indiend de breedte van 5 meter niet volstaat om toegang te verlenen tot het perceel
 • de overwelving moet een minimale diameter van 400 mm hebben.